Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Ние, екипът на PureLife, считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент, поради което ще вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българското законодателство. Един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, в съответствие с това ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме вашите лични данни, когато вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги чрез нашият уебсайт или телефонен номер.

Кои сме ние и как да се свържите с нас

PureLife е търговското наименование на „Фортунатус“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, 6000, ул. „Кирил и Методий“ 60 с ЕИК 206094745 (наричано по-долу „ние„).

Тъй като вашите мнения са важни за нас и ние винаги имаме готовност да ви предоставяме допълнителна информация, която може да ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, ви насърчаваме да се свързвате длъжностното лице по защитата на личните данни на PureLife на електронна поща с адрес: info@purelife.bg.

Кои категории лични данни обработваме ние

Докато посещавате нашия сайт, ние записваме:

 • Продукти, които сте разглеждали: може да използваме тази функционалност, за да ви покажем продукти, които сте отворили наскоро
 • Местоположение, IP адрес и тип на браузъра: ще използваме тези данни за цели като изчисляване на данъчна ставка и доставка
 • Адрес за доставка: ще поискаме да го въведете, например за да можем да преценим стойността на доставката, преди да направите поръчка, както и за да ви я изпратим.

 

Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, и имейл адрес. Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • Обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • Отпускане на кредит чрез TBI Banк
На кого изпращаме Вашите лични данни

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от вашите лични данни на следните категории получатели:

 • Доставчици на куриерски услуги, в частност „СПИДИ“ АД. Може да проверите тяхната политика за защита на личните данни като кликнете ТУК.
 • Доставчици на платежни/ банкови услуги, в частност „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД. Може да проверите тяхната политика за защита на личните данни като кликнете ТУК.
 • Доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Колко време пазим данните ви

Ние можем да запазим вашите лични данни за определено време след като престанете да бъдете клиент, за да гарантираме законните си интереси в случай на спорове или според изискванията на закона. Обикновено пазим личните ви данни в рамките на необходимия разумен срок предвид целите, за които са събрани; основно за да изпълняваме договорните си отношения с вас, да упражняваме законните си интереси или за да изпълним законоустановените срокове за съхранение.

Какви са вашите права

При определени обстоятелства вие имате право по закон да:

 • Поискате информация за това дали притежаваме ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме. 
 • Поискате достъп до вашите лични данни (познато по принцип като „заявка за достъп до данни“). Това ви позволява да получите копие от притежаваните от нас ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин.
 • Поискате коригиране на притежаваните от нас ваши лични данни. Това ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
 • Поискате изтриване на вашите лични данни. Това ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу).
 • Възразите срещу обработването на вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във вашата конкретна ситуация ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме вашите лични данни за директни маркетингови цели.
 • Възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните ви данни или профилиране.
 • Поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни. Това ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й.
 • Поискате прехвърляне на личните ви данни в електронен и структуриран вид до вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
 • Оттегляне на съгласие. В случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.

Ако желаете да упражните някое от тези права, можете да го направите, като отправите искането си до длъжностното лице по защита на личните данни на „Фортунатус“ ЕООД. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си

Няма да е нужно да заплащате такса за достъп до вашите лични данни (или за да упражните някое от останалите права). Независимо от това обаче моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

Можем да поискаме от вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността ви и да уважим правото ви за достъп до информация (или някое от останалите ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

На кого да се оплачите, ако правата ви са нарушени

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с ваши лични данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.  Също така, можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в страната, където е работното ви място, както и в страна, където смятате, че нарушаваме правата ви.

Длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на личните данни: Божидар Денев, адрес: 6000 Стара Загора, ул. Петко Славейков 54, e-mail: denev@purelife.bg, тел.: 0897377007